Get Adobe Flash player
Home

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัล

กิจกรรม ถาม - ตอบ ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง

 

โรงเรียนบ้านตลาด

        1.เด็กชายรุ่งฤทธิ์                     รามรส

        2.เด็กชายพงษ์ศิริ                   ชะอุ่มดี

        3.เด็กหญิง ป.หนามทอง          บุญวรรณ

        4.เด็กหญิงวิสุตา                    โชคบัณฑิต

        5.เด็กหญิงนริต้า                     แซ่บ้าง

        6.เด็กชายธนากร                    จิตบาน

        7.เด็กหญิงมัลลิกา                  พูลสุข

        8.เด็กหญิงอริสา                     จิตสมพงศ์

        9.เด็กชายณฐวุฒิ                   สุจเสน

       10.เด็กหญิงรัชนีกร                  ตรีกำจร

       11.เด็กหญิงณชพัฒน์               ผลประเสริฐ

       12.เด็กหญิงณภัทร                  พรหมสถิต

 

โรงเรียนคีรีกันทร์

        1.เด็กชายพชร                         เพชรพิบูลย์

        2.เด็กชายอาวุธ                       บรรดาศักดิ์

        3.เด็กชายวินัสนันท์                 เชื้อเด็ก

 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔

        1.เด็กชายวศิลปื                      ทองเนื้องาม

        2.เด็กชายยศภัทร                    บุญโรจน์

        3.เด็กหญิงวรวรรณ์                  ศรีวงสา

 

โรงเรียนราษฎร์บำรุง

         1.เด็กหญิงนริศรา                    ทองเชื้อ

         2.เด็กหญิงภูริษา                     รัตนอุบล

         3.เด็กชายศิริวัฒ                      แทนบุญ

         4.เด็กชายเกียรติศักดิ์               สุวรรณคดี

         5.เด็กหญิงวิวรรณ                    จันทร์ศิริ

         6.เด็กหญิงจันทกานต์               จั่วนาน

         7.เด็กชายณัฐกานต์                  มาศเมฆ

 

โรงเรียนวัดไทรงาม

          1.เด็กชายธีรภัทร                     อ่วมอินทร์

          2.เด็กชายภูมิทัต                     รัตนบรรจง

          3.เด็กหญิงปรียาภรณ               จิตอุฬาร์

          4.เด็กหญิงเบญจรัตน์               เนาว์สุวรรณ

          5.เด็กหญิงพิชญาภา                ถังมณี

          6.เด็กหญิงวรรณพร                  ผลาภรณ์

 

โรงเรียนวัดวังไทร

          1.เด็กชายณัฐภัทร                   ชุมธรรม

          2.เด็กหญิงอลิษา                     ศิริวรรณ

          3.เด็กหญิงอาลิตา                   โชติดำเกิง

 

โรงเรียนบ้านร่อน

           1.เด็กชายพิทยา                      กองผล

           2.เด็กชายจุฑาวัฒน์                ขวัญชู

           3.เด็กหญิงณิชากร                  ..........

           4.เด็กหญิงอมราวดี                 สว่างโลก

 

โรงเรียนวัดป่าไหม้ (โรงเรียนนอกเครือข่าย )

            1.เด็กชายพิชัยวัต                    อำนักมณี

            2.เด็กชายสุรชิต                     กำแพงแก้ว

            3.เด็กชายยุทธนา                   อมรสูน

            4.เด็กชายเสฎฐวุฒิ                 หัสจำนง