Get Adobe Flash player
Home

 

ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง

       การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากภายใต้แนวทางของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนเด็กไทยทำได้ ได้มีการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียน โดยใช้แนวคิดการทำงานที่เกิดการบูรณาการกับกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งนำสู่สุขภาวะโดยรวมของเด็ก การดำเนินงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มศักยภาพของเด็กและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลลานสกาจึงได้จัดทำโครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดีขึ้น เพื่อต้องการให้เครือข่ายโรงเรียนที่มีความพร้อมได้พัฒนาการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนไปพร้อม ๆกันในทิศทางเดียวกัน