Get Adobe Flash player
Home ข้อมูลทั่วไปของเครือข่าย

     ตามที่สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใต้การประกวดโรงเรียน ตามหมวดกิจกรรมหลัก ประกวดโรงเรียนคู่หู  โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ โรงเรียนเรียนรู้คู่วิจัย และโครงการโรงเรียนเด็กไทยไม่กินหวาน ส่งผลให้มีโรงเรียนที่สามารถเป็นแกนนำในการพัฒนามากกว่า ๒,๐๐๐ โรงเรียน จึงได้มีแนวคิดในการขยายผลในรูปของ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐  เพื่อให้โรงเรียนเหล่านี้เป็นแกนนำในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพกับโรงเรียนใกล้เคียงที่เข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งในระยะเวลา ๓ ปีสามารถพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนได้ทั้งสิ้น ๒๐๐ เครือข่าย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับมาตรฐานโรงเรียนแกนนำเพื่อขยายผลให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์เครือข่ายและกระบวนการประเมินการทำงานภายในที่ทำให้มีการพัฒนาสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย

     เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อำเภอลานสกา “ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง” ได้ดำเนินการกิจกรรมนี้เป็นที่ ๔ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากโรงเรียนในเครือข่าย โรงพยาบาลลานสกา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อสม.ผู้ปกครอง ส่งผลให้การดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี นักเรียนมีสุขภาพฟันและเหงือกอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเครือข่าย สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมหารือเรื่อง การใช้เกณฑ์พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับประเทศ ให้เครือข่ายโรงเรียนใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพ  ซึ่งทางเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี “ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง” ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน และทันตบุคลากรโรงพยาบาลลานสกา ในการวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานแล้ว จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อำเภอลานสกา “ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง”ขึ้น