Get Adobe Flash player
Home ทิศทางการดำเนินงานเครือข่าย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์  ในการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี  “ลานสกาสุขสันต์  ฟันแข็งแรง” ดังนี้ 

 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕

นักเรียน  บุคลากรครู  และชุมชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี  ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี

โดยการร่วมคิด ร่วมทำจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน

 

พันธกิจ

         พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงงาน นวัตกรรมหรืองานวิจัย เรื่อง ทันตสุขภาพ

         พันธกิจที่ ๒  สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ

                           ผู้เรียนมีความรู้ มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพ

         พันธกิจที่ ๓  สนับสนุน ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมการแปรงฟันของนักเรียน

         พันธกิจที่ ๔  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการควบคุมการบริโภคอาหารว่างที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ

         พันธกิจที่ ๕  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาล จัดระบบการเฝ้าระวังทันตสุขภาพใน โรงเรียน

         พันธกิจที่ ๖  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน ผู้ปกครอง เป็นภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ

                ดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน โดยการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์  ผลกระทบร่วมกัน 

       พันธกิจที่ ๗  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาด้านทันตสุขภาพ

 

นโยบาย

            ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี “ลานสกาสุขสันต์  ฟันแข็งแรง”    ดังนี้

“มุ่งพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี “ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง” สู่เครือข่ายคุณภาพตามเกณฑ์พัฒนา เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ที่เน้นให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น มีการจัดการเรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพที่หลากหลาย และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อทันตสุขภาพ”