Get Adobe Flash player
Home คู่มือการดำเนินงานเครือข่าย

           

 

             ทางเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี “ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง” ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน และทันตบุคลากรโรงพยาบาลลานสกา ในการวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานแล้ว จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีอำเภอลานสกา “ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง”ขึ้น ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อำเภอลานสกา“ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง” ได้ที่นี่

 

>> ดาวน์โหลดคู่มือ <<