Get Adobe Flash player
Home

      การดำเนินงานพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมโครงงานนวัตกรรม เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เครือข่ายพัฒนาทักษะในด้านต่างๆรวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมที่ทำให้เกิดความยั่งยืนของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

การดำเนินงานพัฒนาเครือข่าย

ด้านที่ 1.  การส่งเสริมทันตสุขภาพ

กิจกรรมโครงงาน นวัตกรรม

 

 

1.1เวปไซต์ ลานสกาสุขสันต์ฟันแข็งแรง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร และการดำเนินงาน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเครือข่าย  ทั้งด้านข่าวสาร ความรู้ ความคืบหน้า และการร่วมกิจกรรมถาม-ตอบ ความรู้ทางทันตสุขภาพแก่นักเรียนเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบหลัก

  ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.ลานสกา ร่วมกับโรงเรียนวัดไทรงาม

การเผยแพร่

 ทุกโรงเรียนในเครือข่าย และ โรงเรียนนอกเครือข่ายที่สนใจ

ลักษณะกิจกรรม

 เยี่ยมชมหน้าเวปไซต์   http://dent.lansakahospital.com/

-ค้นหาความรู้ทันตสุขภาพจากเวปไซต์

                             -แจ้งข่าวสารความคืบหน้าของโครงการ                      

                             -กำหนดปฏิทินการดำเนินงานเครือข่าย

                             -ถามตอบ ปัญหาด้านทันตสุขภาพ 

 

 

                            

1.2สวนดอกไม้แห่งความรู้

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นสื่อทางทันตสุขภาพที่น่าสนใจ  สามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านทันตสุขภาพและเสริมสร้างการทำกิจกรรมเป็นทีม

ผู้รับผิดชอบหลัก

      โรงเรียนบ้านตลาด

       การเผยแพร่

ทุกโรงเรียนในเครือข่าย และ โรงเรียนนอกเครือข่ายที่สนใจ

       ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมถาม-ตอบความรู้ด้านทันสุขภาพ ผ่านสิ่อดอกไม้ โดยคำถาม/เนื้อหาจะอยู่ภายในดอกไม้ ผู้ถาม-ตอบโดยนักเรียนเป็นกลุ่ม

 

1.3  มะพร้าวเคี้ยวมันฟันแข็งแรง

                วัตถุประสงค์    

                -เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิดการเลือกรับประทานอาหารว่างที่ไม่เสี่ยงต่อฟันผุ

                -เพื่อให้นักเรียนทดลองชิมรสอาหารว่างที่ไม่หวานจากธรรมชาติและหาง่ายในชุมชน

                -เพื่อเป็นแนวทางในการทดลองหาเมนูอาหารว่างที่หวานน้อยได้จากธรรมชาติ ไม่กับแบบเดิมๆ

             การเผยแพร่

 ทุกโรงเรียนในเครือข่าย และ โรงเรียนนอกเครือข่ายที่สนใจ

            ผู้รับผิดชอบหลัก

 โรงเรียนบ้านร่อน

            ลักษณะกิจกรรม

                                การทบทวนความรู้เรื่องอาหารว่างที่เสี่ยงกับฟันผุและอาหารที่มีประโยชน์ต่อช่องปาก

                                                -การเล่าประสบการณ์การทานของว่างสมัยเด็ก ของคุณครู

                                                -ทดลองชิมชิ้นมะพร้าวเคี้ยวมันฟันแข็งแรง ระบุชอบหรือไม่

                                                -การสรุปประโยชน์ที่ได้ เมื่อรับประทาน มะพร้าวเคี้ยวมัน ฟันแข็งแรง

 

กิจกรรมและการดำเนินงานกิจกรรม “ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง”

การควบคุมคราบจุลินทรีย์

การดำเนินงาน

                                –         ทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในรพ.สต.ที่รับผิดชอบ ลงพื้นทีให้ความรู้แก่นักเรียนชมรมเด็กไทยฟันดี ทุกชมรม  โดยฝึกทักษะการแปรงฟัน และ ฝึกวิธีย้อมคราบจุลินทรีย์ โดยเม็ดสีย้อมฟัน

-         ส่งมอบอุปกรณ์การแปรงฟัน เม็ดสีย้อมฟัน แก่โรงเรียนเครือข่าย

-         นักเรียนชมรม นำวิธีการย้อมคราบจุลินทรีย์ไปใช้ในโรงเรียน

-         นักเรียนแกนนำสอนวิธีการแปรงฟัน โดยวิธีขยับปัดให้แก่นักเรียน.ในรงเรียน และรับผิดชอบติดตามดูแลการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  โดยตรวจความสะอาดหลังแปรงฟัน

-         บันทึกการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

-         บันทึกการแปรงฟันที่บ้าน โดยผู้ปกครอง

    

 

การควบคุมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ

คำอธิบาย: IMG_3284.JPGวัตถุประสงค์

นักเรียนเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจมีความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่เสี่ยงต่อฟันผุ

การดำเนินงาน

–ประชุมชี้แจงนโยบายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการเครือข่ายในที่ประชุมระดับเครือข่าย

- ประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในเรื่องการหลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงฟันผุ และปัจจัยเสี่ยงเรืองอาหารรสหวานในแต่ละโรงเรียน

-การประชุมตัวแทนภาคีเครือข่าย ได้แก่ นายอำเภอลานสกา,องค์การบริการส่วนตำบล,เทศบาล,ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการสถานศึกษา,ผู้บริหารโรงเรียน ในเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อทันตสุขภาพในโรงเรียน ,การบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อฟันผุ  โดยลงพันธะสัญญาการดูแลทันตสุขภาพไว้เป็นรายโรงเรียน

-ให้ความรู้แก่นักเรียนชมรมเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อทันตสุขภาพ 

-เยี่ยมติดตามการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน พร้อมกับนักเรียนชมรม  โดยทำความเข้าใจ กับแม้ค้าผู้จำหน่ายอาหาร

 

ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน

วัตถุประสงค์  เพื่อจัดระบบการเฝ้าระวังทันตสุขภาพของโรงเรียนให้เป็นระบบ

การดำเนินงาน 

                -ทันตบุคลากรตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนประจำปีการศึกษา และจัดระบบนัดนักเรียนมารับบริการที่โรงพยาบาล

                -ครูผู้รับผิดชอบ ตรวจสุขภาพช่องปาก บันทึกในแบบบันทึกของโรงเรียน

                - นำเสนอสภาวะช่องปากในที่ประชุมภาคีเครือข่าย และแจ้งผลการตรวจสุขภาพช่องปากแก่หน่วยงานภาคีภาคท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

                -นำผลการตรวจมาวางแผนและนำไปใช้ในการทำโครงงาน

ตารางแสดงสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนเครือข่าย ปีการศึกษา 2555 ณ วันที่.........

ผลกระทบของการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี

1. นักเรียนได้แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  มากกว่าร้อยละ 80

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  รับประทานอาหารว่างไม่เกินวันละ 2 ครั้ง ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของนักเรียนชั้นป.6 ปราศจากโรคฟันผุ

ร้อยละของโรงเรียนภายในเครือข่าย ปลอดน้ำอัดลม เครื่องดื่ม / ไอศกรีมรสหวาน ลูกอม ลูกกวาดจากการสำรวจการจำหน่ายน้ำอัดลม ตามแบบสำรวจของเขตพื้นที่การศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555  พบว่า  โรงเรียนไม่มีการจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

    

 

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

1.1       หน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล ในเขตโรงเรียนเครือข่ายอำเภอลานสกา

กิจกรรม

-ให้ความรู้แก่นักเรียนชมรมเด็กไทยฟันดี พร้อมกับทันตบุคลากร

-ประชุมกลุ่ม ครูผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ด้านทันตสุขภาพในโรงเรียน การควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านทันตสุขภาพตามบริบทของโรงเรียน

-อำนวยความสะดวก ประสานงานในการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

คำอธิบาย: IMG_2866.JPG เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสำนักงานสาธารณสุข อำเภอลานสกา

                กิจกรรม

– อำนวยความสะดวก และประสานงานระดับอำเภอกับหน่วยงานภาคภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  นำโดยสาธารณสุขอำเภอลานสกา                                                                     -             

 -ติดตาม การดำเนินงานเครือข่ายของ รพ.สต. ในเขตโรงเรียนเครือข่าย

-ประสานการประชุมแจ้งการดำเนินงานโครงการเครือข่ายฯ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน  ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสกา

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม

– สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย การแนะนำการดำเนินงานโครงการ ให้กำลังใจและจัดเวทีวางแบบแผนการดำเนินงานเครือข่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

        -ประสานงานการดำเนินงานระหว่างเครือข่าย เขตพื้นที่การศึกษา  และโรงเรียนนอกเครือข่าย

        -สนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปากแก่นักเรียนอำเภอลานสกาและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานระดับจังหวัด

 

โรงพยาบาลลานสกา

กิจกรรม

                  –         เป็นศูนย์กลางการประสานงานการดำเนินงานเครือข่าย

-         ศูนย์กลางการจัดประชุมในระดับเครือข่าย เช่น กรรมการเครือข่าย,ภาคีเครือข่าย,มหกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ลานสกาสุขสันต์ฟันแข็งแรง

-         ให้ความรู้ด้านทันสุขภาพแก่นักเรียนชมรม ครู แม่ค้า

-         ฝึกอบรมนักเรียนชมรมเด็กไทยฟันดี ฝึกทักษะการแปรงฟัน ย้อมครบจุลินทรีย์ เทคนิคการเผยแพร่ความรู้และการดำเนินงานของนักเรียนเครือข่าย และติดตามการดำเนินงาน

-         รวบรวมข้อมูล และศูนย์กลางเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

การมีส่วนร่วมและ การสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จากผู้ปกครอง

  กิจกรรม 

               - ตัวแทนผู้ปกครอง เข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อภาวะทันตสุขภาพในโรงเรียน ซึ่งวิเคราะห์ตามบริบทของโรงเรียนและพื้นที่

-ตัวแทนผู้ปกครองในนามกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของนักเรียนชมรมเพื่อเห็นความสำคัญของการดำเนินงาน และเพื่อวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองต่อไป

-ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการติดตามการแปรงฟันที่บ้านของนักเรียน โดยบันทึกการแปรงฟันที่บ้าน

คำอธิบาย: IMG_3829.JPGชุมชนมีกลไกการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยฟันดี

กิจกรรม

 – ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในเขตโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี รับฟังความรู้ที่มีประโยชน์กับทันตสุขภาพ เน้นความร่วมมือระดับชุมชน เช่นการดูแลการจำหน่ายอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก

-ทำความเข้าใจและลงนามในพันธสัญญาเครือข่ายเด็กไทยฟันดีของโรงเรียนที่รับผิดชอบ

การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายในโรงเรียนเด็กไทยฟันดีของท้องถิ่น

กิจกรรม

– องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับทราบการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดีระดับอำเภอในการประชุมที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

                             -องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ในเขตโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดีระดับอำเภอ  รับฟังความรู้ที่มีประโยชน์กับทันตสุขภาพ เน้นความร่วมมือระดับท้องถิ่น  เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานร่วมกันภายในเครือข่าย ให้สอดคล้องตามปีงบประมาณในปีการศึกษา

                              -ทำความเข้าใจและลงนามในพันธะสัญญาเครือข่ายเด็กไทยฟันดีของโรงเรียนที่รับผิดชอบ

               -เยี่ยมกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการในโรงเรียนที่รับผิดชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกลไกการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

กิจกรรม      

              - จัดการประชุมการดำเนินงานเครือข่ายของโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1  อำเภอลานสกา ณ เขตพื้นที่การศึกษา

-ให้กำลังใจ การสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เช่นด้านงบประมาณ ขวัญกำลังใจ

-ติดตาม กำกับการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1

-เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสนับสนุนบุคลากร ทรัพยากร ในการจัดกิจกรรม สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ ทดลองใช้นวตกรรมทางทันตสุขภาพระหว่างเครือข่าย ภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1

เครือข่าย มีภาคีอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ภาคีที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายได้แก่

-          นายอำเภอลานสกา เป็นประธานเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอลานสกา เป็นศูนย์กลางในการประสานงานในภาคส่วนภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ

-         ชมรมผู้สูงอายุ เป็นตัวอย่างการจัดเมนูอาหารที่มีประโยชน์กับทันตสุขภาพ ให้แก่นักเรียนในโครงการ

-         อสม. เข้ามาร่วมประชุมวิเคราะห์บริบทในโรงเรียนพร้อมกับครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยนำเสนอการเยี่ยมบ้านของอสม.ให้ตรวจเยี่ยมเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย

ภาคีนำแนวคิด / ผลการดำเนินงานไปขยายในชุมชนหรือหน่วยงานอื่น หรือขยายผลสู่ประเด็นสุขภาพอื่น

กิจกรรม               

- การเผยแพร่การดำเนินงานโครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี อำเภอลานสกา โดยจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2555  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 25-26 ก.ย. 2555 ณ หอประชุมเมืองทุ่งท่าลาด อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมจากทุกรพ.และรพ.สต.  จังหวัดนครศรีธรรมราช

-การนำเสนอการดำเนินงานโครงการเครือข่ายฯ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน  ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสกา

-การนำเสนอการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ในกิจกรรม รวมพลคนรักษ์ฟัน อำเภอลานสกา เดือนสิงหาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม อำเภอลานสกา

การบริหารจัดการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี

กิจกรรม

                                 -         การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่าย

-         จัดทำนโยบายเครือข่าย

-         จัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย

-         จัดทำเวทีการลงนามพันธะสัญญาเครือข่าย

-         ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโรงเรียนเครือข่ายในด้านต่างๆ ได้แก่

·       การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพ  โดยการมอบหมายทุกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตรบูรณาการทันตสุขภาพเข้ากับรายวิชาเรียน และทดลองใช้ เพื่อนำมาร่วมกันปรับปรุงพัฒนาต่อไป ให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสม

·       การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพ โดยผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญ  ครูผู้รับผิดชอบประสานงานและรวบรวมเอกสาร บันทึกที่เกี่ยวข้อง  โดยบทบาทการดำเนินงานในโรงเรียนโดยนักเรียนชมรมเด็กไทยฟันดี 

·       การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ ได้แก่ การจัดให้มีสถานที่แปรงฟันที่เพียงพอ  การจัดให้มีเสียงตามสาย กิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันครบถ้วน  การจัดอาหารและจำหน่ายอาหารที่ไม่สี่ยงต่อโรคฟันผุ  การกำหนดนโยบายและกิจกรรมของโรงเรียน  โดยผู้บริหารเห็นความสำคัญ ตลอดจนความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย