ด้วย งานทันตสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช และ ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้มีการจัด กิจกรรมรณรงค์มหกรรมครอบครัวฟันดี เดือนตุลาคม เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนอย่างถูกต้อง และทั่วถึงในการจัดโครงการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้นทางคณะดำเนินงาน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงส่งเสริมสุขภาพช่องปากดี และแข่งขันตอบปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นตัวแทนในการนำเสนอการดูแลสุขภาพช่องปากสู่วัยรุ่น สถานที่จัดงาน ศาลาประชาคมโรงละคร อ.เมือง นครศรีธรรมราช วันที่ 21 ตุลาคม 2555

                                              ที่มาhttp://www.nakhonsihealth.org/